Search (Vyhledávání)

Tuesday, July 10, 2012

Sledujte mě v terénu (Follow me on travels)

Madagascar 2012
(Co čekat na ostrově, který je světem sám pro sebe?)

(English version at the end)Pokud si nějaký kus pevniny zaslouží přívlastek „osmý kontinent“, pak je to určitě Madagaskar. Není to jen kvůli jedinečné přírodě tohoto ostrova (až 90 % ze zdejších organismů nežije nikde jinde na světě), ale také kvůli unikátní historii ať už v dobách před miliony let, tak během lidského osídlení. V tomhle článku se podělím o poznatky, které jsem shromažďoval před svou cestou a to nejen z oblasti zoologie. Co tedy víme o Madagaskaru? 

Zhruba před 88 miliony let došlo k definitivnímu odtržení od Indie a od té doby nebyl Madagaskar spojen se žádnou pevninou. Podmínky pro extrémní specializaci a diverzifikaci organismů zde tedy byly skvělé pro ohromně dlouhou dobu. Na ploše téměř 600 000 kilometrů čtverečních najdeme i dnes navzdory intenzivnímu ničení krajiny ze strany člověka bohatou škálu ekosystémů, která nemá nikde na světě obdoby. Celkově zde platí, že čím západněji a jižněji putujeme, tím je klima sušší. Je to způsobeno tím, že podél východního pobřeží se táhne pás pohoří (převážně žulových), které zadržují téměř veškerou oblačnost a tím pádem i srážky. Ve všeobecnosti jsou na Madagaskaru vyšší teploty od října do dubna a nižší od května do září. Čtvrtý největší ostrov světa je však celkově hornatý, protože střed vyplňuje centrální planina, v západní části jsou zase známé vápencové útvary. Nejvyšší hora Madagaskaru se nachází v severní části a má název Maromokotro (2876 m.n.m).

Ekosystémy ostrova jsou nesmírně rozmanité a navíc nenajdeme jejich ekvivalent nikde jinde. I deštné lesy jsou zde natolik odlišné od těch v jiných tropických oblastech, že mohou být považovány za naprostý unikát. Roste zde třeba Takhtajania perrieri, rostlina považovaná za pamětníka druhohor. Právě na východě ostrova, kde se nacházejí, dochází k zadržování mraků tlačených k ostrovu větry vanoucími od Indického oceánu. Spadne zde až 6000 mm srážek za rok. Naproti tomu oblasti na západ od hradby pohoří se nacházejí v permanentním srážkovém stínu. Asi vás překvapí, že většina území v centru ostrova má ale nadmořskou výšku kolem 1000 m.n.m, takže se vlastně jedná o plošinu, která vznikla už v období prekambria. Zde z přirozených ekosystémů převládají suché a opadavé lesy, kde se vegetace i živočichové musí přizpůsobit nedostatku vody. Na jihu se nachází nejsušší oblasti, které mají téměř polopouštní charakter. Přesto zde najdeme jedno z nejpodivnějších společenstev na světě. Místní trnité lesy plné endemických didiér a pachypodií jsou někdy přirovnávány k Marsu na Zemi při troše fantazie. 5 ze sedmi druhů baobabů se vyskytují jen na Madagaskaru (druh A.grandidieri z Afriky sem byl dovezen) a právě baobaby se svou schopností udržet veliké množství vody ve svém kmeni zde prosperují. Další výsadou Madagaskaru jsou Tsingy, vápencové útvary ostré jako nože řezníka, které vznikli působením vody vymílající do horniny dutiny postupně zvětšující se až na kaňony. Z přírodního hlediska je tento ostrov pokladnicí pro vědce a přírodovědce, kterému se svou podivností nemůže nic rovnat.

Historie osídlení Madagaskaru je překvapivě dlouhá, přesto je to poslední velký kus pevniny, kam se člověk dostal. Předpokládá se, že první mořeplavci dorazili z Bornea před zhruba 2000 lety. O asi tisíc let později připluli lidé z Arábie a východní Afriky a dnes proto můžeme na ostrově vidět unikátní civilizaci se znaky především afrických a indonézských kultur. Lidé začali používat techniku vypalování porostů pro zemědělské účely a také stáda zebu přivezená z Afriky potřebovala čím dál, tím víc prostoru. Obyvatelstvo pochopitelně nebylo na tak velikém území jednotné a například v 18. a 19. století zde byli 4 hlavní království :Merina, Sakalava, Betsileo a Betsimisaraka. Madagaskar byl také důležitou zastávkou mořeplavců a objevitelů, jeho písemná historie začala díky arabským spisům. Byl francouzskou kolonií, osamostatnil se v roce 1960.

Nad politikou se nebudu dlouho zahloubat, zmíním jen, že Madagaskar je demokratická republika a výkonnou moc má prezident. V roce 2009 byla situace v krajině dosti nestabilní a rozhodně se nedalo mluvit o istotě při výjezdu na tenhle ostrov. Zaměřím se spíše na praktické aspekty pobytu v téhle krajině. Největší podíl na exportu má textilní průmysl, pěstování vanilky, rybolov a další odvětví založená na potravinách. Na Madagaskaru připadá na jednoho člověka nejvíc rýže, mnoho rodin jí sní přes jeden až tři porce. Navíc je zde nejdelší tradice pěstování této plodiny mimo území Asie. Můžete si tedy udělat obraz o pohybu na ostrově -když zrovna nejste v rezervaci s trnitým bušem nebo deštným lesem, pravděpodobně narazíte na plantáže nebo vykácené plochy sloužící pro terasy nebo pastviny dobytka. Bohužel, to je realita na Madagaskaru a většina půdy podléhá silné erozi. Infrastruktura a cesty nejsou na ostrově rozhodně v dobrém stavu, internet a mobilní telefony mají lidé většinou jenom v urbánních oblastech, stejně tak i adekvátní zdravotní péče je pro obyvatele odlehlých oblastí těžce dosažitelná. 


Půda po vykácení podléhá zákonitě erozi a takovýto pohled se na Madagaskaru naskýtá běžně
Na ostrově je 18 etnických skupin a genetické výzkumy ukázali, že většina z nich má přibližně vyvážený počet genů předků z Australasijské a Východoafrické oblasti. Najdou se ale také signály předků z Evropy, Arábie nebo Indie. Hlavním jazykem je malgaština, která má na v různých oblastech jiné dialekty. Její původ je je někde mezi malajskými a polynézskými jazyky. Od dob francouzské kolonizace je oficálním jazykem Madagaskaru francoužština. Téměř polovina populace vyznává křesťanství, 7 % islám a rozšířené jsou pořád také tradiční náboženství. Odhad počtu obyvatel v roce 2011 se zastavil na čísle 21 926 221. Měna Madagaskaru je malgašský ariary. Když přijdete do země a vyměníte si peníze, stanou se z vás milionáři. Nejvyšší bankovka v oběhu má hodnotu 10 000 ariary, což je v přepočtu 3,66 eura. Je to jedna ze dvou měn světa, které nepoužívají desítkovou soustavu (jeden ariary tvoří 5 iraimbilanja)! Hlavním městem je Antananarivo, mezi další významná patří Toliara, Fiaranantsoa, Tolanaro nebo Mahajanga.


Takže, co čekat? Jsem připraven na hledání panenské a divoké přírody ve formě ostrůvků mezi zničenou a kulturně upravenou krajinou. Dále na tradiční soužití člověka s přírodou, poněkud kostrbatý způsob dopravy, hodně tropického sluníčka a nových pachů, ale hlavně na dokonalý zážitek z osmého kontinentu Země!
Madagascar 2012
(What can I expect on the island, which is a world apart?)


If any landmass deserves the name „eighth continent“, then it will be definitely Madagascar. It is not only because of the unique nature (90 % of organisms are endemic), but also because of the special history millions of years ago and also during human settlement. In this article I will write down the knowledge I have got before the journey, not only from zoology. So what do we know about Madagascar?

Approximately 88 million years ago this island broke apart from India and since then it was not connected with any other landmass. The conditions for extreme specialization and diversification of organisms were here extremely good for a long time. On almost 600 000 square kilometers we can find the vast number of ecosystems, which can't be found anywhere else. All despite the intensive destruction of nature on this island. In generall we see, than if we head more west and south, the climate is drier. It is caused by the string of mountains on the east coast (predominantly from granite), which gather all clouds and also rain. Higher temperatures can be observed on this island from October to April, the lower ones from May to September. The fourth biggest island of this planet is mountainous in overall view, because of the central highlands, in the western part we can then found the limestone formations. The highest mountain of Madagascar is situated in the north and its name is Maromokotro (2,876 m).

The ecosystems of this island have in many cases no equivalent in other parts of the Earth. Even the rainforests are so different, that they should be treated as unique. For example, we can find there a plant called Takhtajania perrieri, which is thought exist already in the era of dinosaurs. In the eastern coast, where the rainforests occur, clouds with lot of water stop their journey, forced by winds from the Indian ocean. The amount of water from rain can reach 6000 mm per year. In contrary, areas on the west side of the mountains are in the permanent rain shade. You will be maybe surprised by the fact, that biggest part of the central area of this island has the altitude around 1000 m, so it is actually a highlands with Precambrian origin. Here we can find mainly the decidous and dry forest, where everything is used to lack of water. On the far south there are the driest parts with almost semidesert profile. Despite that we can find one of the most unique ecosystems here. These thorny forest full of Pachypodium and Didiera plants are sometimes compared to fictional Mars on the Earth with a little bit imagination. 5 from 7 species of baobab trees grow only on Madagascar (A.grandidieri from Africa was introduced here) and these trees are specialized for storing huge amounts of water in their trunks. The next speciality of Madagascar are Tsingy, limestone rock formations, which were formed by force of water producing caves and finally canyons in it. On the top they are sharp as knife. If we should give a conclusion about nature, this island is the treasure for scientists with no competition at all.

The history of settlement on Madagascar is surprisingly long, and despite of that it is the last piece of big land, where the human foot stood. It is suggester that the first voyagers arrived from Borneo 2000 years ago. 1000 years later people from Arabia and Eastern Africa followed and because of that we can witness an unique civilization with features of african and indonesian cultures. The indigenous populations started to use a slash and burn techniques in agriculture and herds of Zebu from Africa needed more and more space. There were of course more kingdoms in the history, for example in the 18th and 19th century there were 4 of them :Merina, Sakalava, Betsileo a Betsimisaraka. Madagascar was also an important place for adventurers and voyagers, its written history has began thanks to the arabian documents. It was also a French colony, the independence began in 1960.


I will not discuss the politics a lot, just notice that Madagascar is a democratic republic and the executive power has the president. However, in 2009 the situation in country was very unstable and there was an uncertainty about travelling to this destination. So let me focus on the practical aspects of staying in this country. The biggest part of export is made by textile industry, vanilla plantages, fishing and other food industries. There is a biggest portion of rice for a head on Madagascar, many families eat it three times a day. Moreover, the tradition of rice cultivation is the longest except from Asian countries. You can therefore make a picture of the travelling through Madagascar -if  you are not in the national park or reservation with thorny bush or rainforest, you would probably pass the plantages or grassland for cattle. Unfortunately, this is a reality and vast majority of the soil is erodible. The infrastructure and roads on this island are in a quite imperfect conditions, internet and mobile phones are available usually only to people from urban areas. The similar situation is in healthcare, in remote areas it is hardly reachable.

A landscape with erodible soil is very usuall on Madagascar.

There are 18 ethnical groups on this island and genetic studies have shown, that most of them have approximately balanced amount of genes inherited from ancestors coming from Australasian and East-African area. There were also traces of European, Arabic and Indian ancestors found. The main language is Malagasy, which has various dialects. The origin of it is somewhere between languages from Malayan and Polynesian group. Since the French colonial age, the official language of Madagascar is French. Almost half of the population confesses to Christianity, 7 % to Islam and there are also the traditional cults and religions. The estimation of population size in 2011 was 21 926 221. The currency is Malagasy ariary, which for most of the travellers means, that they will become millionairs from day to day. The highest banknote in circulation is 10 000 ariary, which is in conversion 3,66 Euro. It is one of the only two currencies, which don't use the decimal system (one ariary is 5 iraimbilanja)! The capital city is Antananarivo, the other important are for example Toliara, Fiaranantsoa, Tolanaro nebo Mahajanga.

So, what should I expect? I am prepared for the searching for wildlife in island between devastated and culturally modified country. Then for the traditional coexistence of people with nature, gritty way of transport, huge amount of sun and new smells, but mainly for the amazing experience on the eighth continent on Earth!
1 comment:

  1. eToro is the best forex trading platform for rookie and established traders.

    ReplyDelete