Search (Vyhledávání)

Friday, January 13, 2012

Messel on Tour

(English version at the end of article)Světové dědičství UNESCO vtištěné do živičné břidlice

Těžba břidlic na lokalitě Messel nedaleko města Darmstadt v Německu odhalila vyhynulý svět eocénu starý zhruba 47 milionů let. Dokonalé konzervační vlastnosti sedimentů zachovaly živočichy i rostliny způsobem, který umožňuje zrekonstruovat jejich prostředí a na základě srovnávací anatomie odhadnout jejich fylogenetické postavení. Výstava Messel on Tour je zbírkou 125 originálů, které putují po muzeích v celé Evropě.

Tyto základní informace slouží běžnému návštěvníkovi pro vytvoření představy o nalezišti a pochopení základních souvislostí. Co konkrétně tedy messelské břidlice představují? Především dávnou přírodní katastrofu. V období eocénu bylo podnebí mnohem teplejší než dnes. Zalednění na pólech se teprve mělo začít formovat a kvůli tomu byla veliká část dnešní pevniny pod mořskou hladinou. Téměř celá planeta byla pokryta hustým deštným lesem, a právě v tomhle ekosystému došlo k ohromné diverzifikaci savců a ptáků, kteří obsadili volná místa v ekosystémech po vyhynulých dinosaurech a dalších plazech Mezozoika. Geologické vrstvy poskytují o hromadném vymírání nezpochybnitelný doklad. K-T rozhraní (křída-terciér) je všeobecně rozeznáváno díky tenké černé vrstvě sedimentů, obsahující na Zemi velice vzácný prvek iridium, který se ale hojně nachází v asteroidech. Tato skutečnost souvisí s dopadem planetky o průměru přibližně 10 km do oblasti Mexického zálivu, která sehrála (pořád se diskutuje jak velkou) roli v procesu vymírání organizmů před 65 miliony let. Messel poskytuje pohled na to, jakým směrem se evoluce vydala a jací tvorové kráčeli po planetě 18 milionů let poté.

Rozložení kontinentů v eocénu (před zhruba 50 miliony let). Evropa byla tvořena soustavou ostrovů pokrytých hustým deštným lesem.

Naleziště bylo poprvé odkryto v roce 1875, kdy se zde začalo těžit hnědé uhlí. Už v té době se začali objevovat první fosílie. V roce 1884 zde započala těžba živičné břidlice pro získávání nafty a nálezů přibývalo. Až v 70. letech 20. století se ale začala pozornost seriózně orientovat na sběr a determinaci materiálu. Efektivitu paleontologických výzkumů ztěžovaly vlastnosti břidlice -obsahuje hodně vody. Při různých postupech vysušování byly fosílie znehodnocovány, od roku 1961 se využívá odlévání do epoxidové pryskyřice (polymer v jednom cyklu obsahující dva atomy uhlíku a jeden atom kyslíku). Sedimenty messelských břidlic vznikli za zvláštních okolností, které výstava prezentuje jako katastrofu. Pro paleontology a zoology se ale jedná o obrovské štěstí, které umožnilo zachování pozůstatků zvířat s otisky jejich tělního pokryvu nebo dokonce s obsahy jejich žaludku. Pohyby tektonických desek vyvovali vulkanickou činnost, po které zůstali sopečné krátery. Jeden z nich byl následně zaplaven vodou a dal vzniknout messelskému nalezišti. Po erupci bylo okolí zdevastováno a většina organizmů zůstala pohřbena pod sopečným popelem. V tropickém klimatu plném dalších tvorů, připravených na kolonizaci pusté krajiny, se ale následky zdejší katastrofy rychle ztratili.


Při rozkladu mrtvých živočichů a odumřelých částí rostlin docházelo k rozkladu pomocí bakterií, které spotřebovávali hodně kyslíku. Díky tomu se jezero bez jakýchkoli přítoků s okysličenou vodou po tisíckách let stalo dějištěm anaerobních procesů, které z něj udělali jedovatou past. Výsledkem nahromadění řas, zbytků rostlin a jílu byla vrstva bahna na dně, z kterého po milionech let vznikli živičné břidlice. Tyto sedimenty byli dokonalým prostředím pro zachování původních tvarů a znaků zdejších organizmů. Zvláště savci a ptáci poskytují neuvěřitelný materiál pro studium evoluce, ale i plazi nebo ryby zde po sobě zanechali ohromující stopu.

Výstava Messel on Tour je výjimečná a určitě stojí za zhlédnutí. Snad kromě fosílie bazálního primáta Darwinius massilae, která vzbudila tolik debat, zde najdeme kolekci těch nejúžasnějších objevů. Jedinečné naleziště vypovídá mnohé o evoluci a přírodní selekci a proto bude tématem seriálu. V úvodu následuje seriál fotografií zobrazujících některé z fosílií. Název Messel on Tour samozřejmě odkazuje na výstavu putující po Evropě, studium messelských nálezů ale zoology zve na vzrušující cestu za poznáním. Nenechte si to rozhodně ujít.


Messelornis cristata
Lesmesodon behnkeae
Propalaeotherium hassiacum
Quasisyndactylus longibrachisCyclurus kehleri
Eopelobates wagneri
Ailuravus macrurusPalaeochiropteryx tupaiodonBuxolestes piscatorMesselirrisor grandisBaryphracta deponiaeEurotamandua joresiAmphiperca multiformisHyrachius minimusLeptictidium tobieni


Trionyx messelianusPalaeopython fischeri
UNESCO World Heritage imprinted in bituminous shale

Mining of bituminous shale at Messel locality near the city of Darmstadt in Germany revealed the lost world of Eocene about 47 million years old. Excellent preservative properties of sediments preserved animals and plants in a way that allows us to reconstruct their environment and estimate their phylogenetic position on the basis of comparative anatomy. The exhibition Messel on Tour is a collection of 125 originals, which travel through museums throughout Europe.

This basic information should common visitors use for creating an overall view about location and understanding of basic relations. So what exactly are shales of Messel showing? Evidence of an ancient natural disaster. During the Eocene the climate was much warmer than today. Glaciation at the poles is only to appear and because of that large part of today's land is below sea level. Almost the entire planet is covered by dense rain forest, and exactly in this ecosystem occured a great diversification of mammals and birds, who occupied the niches in ecosystems after the extinct dinosaurs and other reptiles of Mezozoic era. Geological layers provide an unquestionable proof about mass extinction. KT boundary (Cretaceous-Tertiary) is generally recognized only by a thin black layer of sediments containing the rare earth element iridium, which is abundantly found in asteroids. This is due to the impact of asteroid with a diameter of approximately 10 km into the Gulf of Mexico, which played (still discussed how important) role in the process of extinction of organisms 65 million years ago. Messel provides insight into the direction of evolution and shows what kind of creatures walked the planet 18 million years later.

Position of continents in Eocene (50 million years ago). Europe was formed by large group of islands covered with a tropical rainforest.
Site was first discovered in 1875, when there the mining process for brown coal began. Already at that time first fossils have been found. In 1884 the mining for bitumenous shale because of oil production started and the numbers of findings were rising. Just in the 70ties of the 20th century began the serious attention on the collection and determination of the material. Effectiveness of paleontological research was difficult because of shales features -it contains a lot of water. At various drying procedures fossils were deteriorated, but since 1961 the epoxy resin (polymer in one cycle containing two carbon atoms and one oxygen atom) is used. Sediments of this location originated under special circumstances and the exhibition presents it as a disaster. However, for paleontologists and zoologists it is a vast fortune, which allowed the great preservation of animal remains with prints of feathers and fur or even contents of their stomach. The movements of tectonic plates caused a volcanic activity, which produced craters. One of them was subsequently flooded with water and gave rise to messel deposits. After the eruption the closest area was devastated and most organisms remained buried under volcanic ash. But in the tropical climate full of other creatures, ready for the colonization of barren landscape, the consequences of local disaster were lost very quickly.

Decomposition of dead animals and dead parts of plants occurred by existence of bacteria, which consumed a lot of oxygen. Because of that the lake without tributaries with oxygenated water after thousands of years produced enviroment of the anaerobic processes, which made ​​it a poisonous trap. The result of the accumulation of algae, plant debris and clay was a layer of silt on the bottom, and after millions of years, a bituminous shale. These sediments have been a perfect environment for preserving the original shape and features of local organisms. Especially mammals and birds provide incredible material for the study of evolution, as well as reptiles and fish have left a stunning track behind them. 


The exhibition Messel on Tour is unique and definitely worth seeing. Perhaps except the basal primate fossil Darwinius massilae, which  has attracted so much attention, we can find here a collection of the most exciting discoveries. This unique site says a lot about evolution and natural selection and therefore it will be the subject of new series. In this introduction photographs depicting some of the fossils are included. The title Messel on Tour, of course, refers to a travelling exhibition in Europe, but study of messel discoveries invites zoologists to an exciting journey of discovery. Do not definitely miss it.

2 comments:

  1. Bylo by to hezké a zajímavé počtení, jen kdybys trochu respektoval pravidla českého pravopisu (obzvláště při psaní i/y ve větách, tedy shodu podmětu s přísudkem).

    ReplyDelete
  2. Jsem Slovák a proto se někde chyby ještě najdou, za což se omlouvám.
    Každopádně komentář bez výpovědní hodnoty, příspěvku k tématu a v neposlední řadě anonymní.

    ReplyDelete