Search (Vyhledávání)

Saturday, June 30, 2012

Zprávy z chovu (Reports from home breeding)

V tomhle příspěvku se nebude jednat o zprávu, nýbrž o zamyšlení a poukázání na jednu z nejžhavějších problematik v chovatelství exotických zvířat. Možná tušíte, že se jedná o otázku správnosti a smyslu držení zvířat z importu. Stejně jako mnoho jiných chovatelů jsem i já byl vždy na burzách velice zaujat zvířaty, které jsem doteď neviděl nebo jen o nich četl a samozřejmě že jsem přemýšlel o jejich pořízení pro svůj chov. Chovatelská zvědavost je pochopitelně v takovýchto případech obrovská a já nebyl výjimkou. Nápis říkající, že se jedná o import, mně ale po dlouhé roky odrazoval. Názory lidí se různí a já bych nerad odsuzoval jeden nebo druhý pohled na věc, rád bych naopak popsal svou perspektivu a zkušenosti. 

Jak už jsem se zmínil, importovaná zvířata byla pro mně vždy tabu. Jednak se mi jejich stav nikdy nějak nelíbil a jednak jsem jako biolog tímhle způsobem protestoval proti odchytu už tak nepočetných zvířat z už tak velice devastovaných ekosystémů. Odchycené exempláře často putují přes půl zeměkoule v nevyhovujících podmínkách, jsou dehydrovaná a mají parazity. Ztráty bývají veliké a musí se s nimi počítat. Nejvíc mi ale přijde nevhodné, že pro obchodníky nebo firmy je to výnosný biznis. A to nemluvím pouze o obchodě načerno, ale také o firmách a živnostnících, kteří mají pro přepravu zvířat licenci. Samozřejmě že druhá strana někde v Indonésii nebo Africe musí být také registrována (ale vzkvétá také černý trh), ale celkově to jako kontrola lovu zvířat v rozvojových zemích podle mně nestačí. Když navíc připočteme veliké ztráty při přesunech, můžeme se ptát, jaký to má vlastně smysl?

Jeden důvod se rozhodně najde. Díky importům se do rukou chovatelů vždy dostávali nové druhy, které poskytovali motivaci a posouvali laťku výš. Mnoho z nich bylo kdysi v chovech mimořádně vzácných, dnes jsou ale úspěšně odchovávány. Díky tomu, že pořád existují živočichové, kteří jsou pro chovatele těžkým oříškem, má import pořád něco do sebe. Co když je ale míra dovážení zvířat příliš vysoká?

Není to ještě ani rok, co jsem se konečně rozhodl ověřit si, jak to skutečně s dováženými zvířaty je. Jako první pokus jsem si pořídil bičovku Ahaetulla prasina, která byla pro mně už dlouho vytouženým chovancem. Navzdory tomu, že jsem vybíral jak jen to šlo a mnou zakoupený exemplář se mi zdal v celkem dobré kondici, nakonec to dopadlo podle očekávání. Špatně. Had byl hodně dehydrován a pro vodu si doslova vycházel z terária. Navíc nebyl schopen se svléct a tak jsem mu s tím manuálně pomáhal a zjistil, že má na sobě dokonce tři vrstvy staré kůže. Protože se jedná o hada živícího se převážně ještěry, zakoupil jsem mu i gekona Hemidactylus frenatus jako krmení. Lov byl úspěšný. Navzdory tomu se po pár dnech začaly ukazovat na těle bičovky boule způsobené parazity. Přešly dva týdny a had byl mrtvý. Dělal jsem co jsem mohl, ale nevyšlo to. Jedna nula proti importu u mně. 

Jako druhou šanci jsem si pořídil pár scinků druhu Dasia olivacea, kteří vypadali opravdu zdraví a krásní. Bohužel u samice se pár dnů po koupi projevil jakýsi zánět kolena a ani pobyt v karanténě to už nespravil. Byla hodně žravá a aktivní, navzdory tomu zhruba po měsíci uhynula. Samec naopak nechtěl žrát vůbec, alespoň jsem ho nikdy přijímat potravu neviděl. Vypadal ale dlouho v dobré kondici, po dvou měsících (zkoušel jsem i umělé krmení -marně) ale také uhynul. Teď jsem si řekl, ještě jednou a naposled. 

 
Do třetice jsem zakoupil pár gekonů Ptychozoon kuhli, kteří byli také na první pohled ve výborné kondici. Měli na sobě jen několik roztočů, které jsem hned po příchodu domů odstranil a teď jsem zvířata držel díl v karanténě. Ze začátku přijímali potravu skvěle, po přechodu do velkého pralesního terária ale náhle nejevili o potravu zájem. Jeden z nich záhy uhynul, tady se ale ukázala další zrádnost importu. Uhynulý jedinec byl zřetelně menší a chovatel ho určil jako samici, když jsem ale pátral u něj po příčině apatičnosti, zjistil jsem, že se jedná o malého samce. Bylo už ale pozdě. Vždy se tedy pořádně tázejte prodavatele a buďte obezřetní, často totiž ani pořádně nevědí, co prodávají. Druhý samec je u mně už přes dva měsíce a je jediným přežívajícím exemplářem z importu, který tuto dobu překonal. Když srovnám úmrtnost zvířat z chovů a importu, je to 4 z 5 a 2 z 22 (přičemž u odchovů se jednalo o různá zvířata přes psohlavce, žáby rodu Dendrobates, gekony až k chameleonům a je to doba zhruba 6 let). Závěr zní -pokud nejste na to expert, import se rozhodně nevyplatí!

Rád bych tedy podotkl, že pokud už se někdo rozhodne pokusit se udržet v zajetí, případně rozmnožit importovaná zvířata, měl by být na to patřičně připraven. Ono to jde, ale je tomu třeba věnovat veškeré úsilí a počítat s komplikacemi. Proto by to měla být doména spíše lidí, kteří se tomu profesionálně věnují, nebo různých specializovaných zařízení. I po dlouhoročných zkušenostech s teraristikou jsem si ověřil, že v případě importů není chovatel nikdy pánem situace. Tak chovu zdar a hodně obezřetnosti!


2.7.2012 umřel i druhý gekon, tedy poslední zvíře z importu.

Today I am intending to write not report, but to share my thoughts about one of the hottest topics in keeping of exotic animals. Maybe you already know that I mean the question of relevance of keeping imported animals. Like many other breeders, I was always very interested on animal markets in animals, which I haven't seen before or I have just read about them and of course I was thinking about buying them. The curiosity of a breeder, of course, is in such cases really big and I was no exception. But the inscription saying that it is an import, has discouraged me for years . People have different opinions about this problematics and I wouldn't like to condemn one or the other point of view, on the contrary I would like to describe my perspective and experience.

As I said before, imported animals were always a taboo for me. Firstly I was never convinced that they are in perfect condition and secondly it was my protest against the transporting of yet rare animals from yet devastated ecosystems as a biologist. These exemplars travel over half the planet in horrible conditions, they are dehydrated and have parasites. The number of dead animals is big and you must count with it. What I find realy inappropriate is, that for merchants and companies it is a valuable business. And I am not talking only about the black market, but also about companies and tradesman, who have a licence for animal transport. It is clear that the other party somewhere from Indonesia or Africa shoud also be registrated (but the black market is flourishing), but in general I think it is only a small monitoring of animal import from developing countries. And when we count the loss of animals during transportation, we can ask, whether this has any sense.  

There is one reason why import is usefull. Thanks to it breeders have always encountered new species, which pushed the motivation and quality of breeding always higher. Many species have been very rare in tanks and vivariums, but today they are breeded in big numbers. The existence of species, which are a hard nut to crack for breeders, import has still something interesting in it. But what if the intensity of importing is too high?

It's not so long ago as last year when I deciced to find out what can a breeder really expect from imported animals. My first try was a vine snake Ahaetulla prasina, which was my dream animal in vivarium for a long time. Despite that I tried to choose the most healthy exemplar, this ended according to my expectations. Badly. The snake was very dehydrated and literally came out of the vivarium to have some extra water. Moreover, it was no able to shedd its skin and I found out, that it had three layers of old skin. I bought a gecko lizard Hemidactylus frenatus as a food, because vine snake eat mostly lizards. The hunt was successful. After some days I saw a bulges on its body caused by parasites. Two weeks passed and the snake was dead. I tried hard but this time it has not ended well. One-nil against import.

The second chance was represented by pair of tree skinks Dasia olivacea, which looked healthy and beautiful. Unfortunately, the knee of the female started to show signs of infection and it wasn't better in quarantine too. It was very eager to eat and active, but died after one month. The male was different and I never saw it eating. It looked to be in a good condition for a long time but after too months (I also tried to feed it manually -vainly) it died too. At that time I decided, that I will try for the third and last time.

The third time I bought a pair of gecko lizards Ptychozoon kuhli, which were also healthy after first observation. They had only some mites and I have removed them, animals were longer in quarantine. They ate a lot in quarantine, but after the removal to the big rainfores vivarium they didn't want any food. One of them died very quickly after that. Now I witnessed the next problem of import. This gecko lizard was much smaller and the seller told me that it is a female, but after my examination of it I concluded that it is a very small male. But it was too late. So my advice is to be very careful and ask the sellers for everything, because they often don't know what they are selling. The second male is now with me more than two months, so it is the only one animal from import surviving so long. When I compare the death rate in import and animals from breeding, it is 4 from 5 and 2 from 22 (in animals from breeding I count various species from tree boas from genus Corallus, frog from genus Dendrobates, gecko lizards to chameleons and it is a time of approximately 6 years). The conclusion is -if you're not an expert, import is not a good choise!

I'd like to say that if somebody dares to keep or breed animals from import, he/she should be prepared very well for it. It is possible, but you must give everything and count with complications. So it should be the domain of professionals or specialized centers. Despite my longtime experience with reptile keeping I found out, that in case of imports the breeder has never the longest part of the stick. So breeding success and be careful!

The second gecko lizard, the last animal from import, died on 2th July 2012.


1 comment:

  1. eToro is the ultimate forex trading platform for beginner and advanced traders.

    ReplyDelete